Regulamin

§ 1 Wstęp
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Wojciechowska Collection znajdującym się pod adresem elektronicznym www.wojciechowska-collection.com.
 2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93),
  2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),
  4. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176),
  5. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., NR 22 poz. 271 z późn. zm.).
§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sprzedawca – Rafał Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JASPIS Rafał Wojciechowski z siedzibą w Lesznie (64 – 100), przy ul. Rynek 14, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 697-000-08-54, REGON: 411437581, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wojciechowska-collection.com.
 2. Wojciechowska Collection – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.wojciechowska-collection.com, prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna, prawa lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Wojciechowska Collection.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Wojciechowska Collection w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Wojciechowska Collection; wszystkie Towary oferowane przez Wojciechowska Collection są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
 6. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
 8. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta.
 9. Dane osobowe – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 10. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
 11. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto w Wojciechowska Collection.
 12. Cena – cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
 14. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
§ 3 Warunki ogólne
 1. Składanie Zamówień w Wojciechowska Collection odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z Wojciechowska Collection niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.
 5. Użytkownik oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania z Wojciechowska Collection.
 6. Zamawiający oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
 7. Zawartość stron Wojciechowska Collection stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Wojciechowska Collection mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.


§ 4 Konto

 1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wojciechowska-collection.com/moje-konto/.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację oraz zawierającą login oraz hasło Użytkownika.
 7. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. składanie Zamówień,
  2. śledzenie statusu przesyłki kurierskiej, monitorowanie statusów złożonych Zamówień oraz historii zakupów,
  3. Login oraz hasło mają charakter poufny.
  4. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

 8. § 5 Złożenie zamówienia
  1. Dokonywanie zakupów w Wojciechowska Collection odbywa się za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
  2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
  3. Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
  4. Przed Złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu przesyłki oraz formy płatności.
  5. Dla złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest również podać adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
  6. Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
  7. Poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
  8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie.
  9. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
  10. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Wojciechowska Collection w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn.
  11. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 10 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający.
  12. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Wojciechowska Collection, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Zamawiającego Zamówienie.
  13. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e – mail do Grupy Allegro z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Wojciechowska Collection oraz Grupę Allegro jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym Wojciechowska Collection oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

  § 6 Płatności
  1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
  2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
   1. karta płatnicza,
   2. przelew bankowy,
   3. płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),
   4. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

  § 7 Dostawa
  1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Wojciechowska Collection prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową. Nie jest możliwy odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
  3. Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem.
  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

  § 8 Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
  2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które:
   1. złożone są pisemnie przez Zamawiającego na adres siedziby Sprzedawcy,
   2. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Zamawiający oczekuje od Sprzedawcy,
   3. dostarczone są do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),
   4. są podpisane i zawierają aktualne dane Zamawiającego.
  3. Sprzedawca rozpatruje także reklamacje złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem podania danych, o których mowa w ust. 2. Sprzedawca potwierdza złożenie elektronicznej reklamacji poprzez przesłanie informacji wraz z nadanym numerem reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
  4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy, termin ten ulega wydłużeniu do 21 (czternastu dwudziestu jeden) dni. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
  5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego – Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

  § 9 Odpowiedzialność sprzedawcy
  1. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Wojciechowska Collection wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Zamawiającego szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

  § 10 Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.wojciechowska-collection.com.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.
  3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
  4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.